Stanovy

K nahlédnutí přikládánme stěžejní část našich stanov.

Stanovy Občanského sdružení Královo Pole, z. s.
IČ: 26543354
zapsáno v Rejstříku spolků, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 8608
aktuální úplné znění dle změn, přijatých na členské schůzi OSKrP dne 22.1.2020

Článek I. Úvodní ustanovení
Název: Občanské sdružení Královo pole, z.s.
Sídlo: Veleslavínova 275/6, 612 00 Brno
Článek II. Právní postavení
1. Členství ve spolku je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy především na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.
3. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek III. Hlavní poslání, účel a cíle činnosti spolku
1. Ochrana životního prostředí.
2. Ochrana přírody a krajiny.
3. Pečovat o historický a urbanistický odkaz s důrazem na architektonickou tradici.
4. Podporovat kvalitu životního prostředí, zejména zóny čistého bydlení, včetně pohody bydlení a veřejné zeleně.
5. Zúčastňovat se správních řízení a veřejnoprávních či jiných jednání.
6. Spolupracovat s obdobnými organizacemi a s veřejnými institucemi

Článek IV. Členství ve spolku
1. Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku.
2. Přijetí nového člena spolku je možné odsouhlasením návrhu nadpoloviční většinou hlasů na členské schůzi, na níž byl návrh podán na základě písemné přihlášky.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané předsedou nebo zápis z členské schůze, popř. zápis do seznamu členů.
4. Zánik členství:
a. Vystoupením člena písemným oznámením doručeným předsedovi nebo členské schůzi.
b. Úmrtím člena.
c. V případě hrubého porušování stanov spolku může být členství zrušeno hlasováním členské schůze.
5. Seznam členů není veřejně přístupný, ledaže k tomu příslušný člen dá souhlas.

….

Přesunout se na začátek